ފިނި ފިނި ރެއަކައު

ރާގު: އަމިއްލަ

ފިނިފިނި ރެޔަކައު ފިނިފިނި ރެޔަކައު ތުރުތުރު މަމި އެޑަނީ ތެރިޔެތި ރާނީގެ ހުނުން މަ މިރެއި ހީފަލުވައި ދޭއްކެން މި ފިނިން މަ އެކަނި މަރަވެއްވީތައު އޮއި އަސަރެއް ނިކެރައި އަނިޔާ ތެދެނީ ލޯބިން ކަމުގައި ބެނަފެލެ ރިޑި ނިޔަރައި މަސްތީ ގޮތަކަށް އިހަފެއި ދުރެހިށެ އަނިޔާތައު ތެދެނީ ލޯބިން ކަވަރިއެ ހިންނަށްވީމެއި ކޮން ފޯނަށް ތެވެނީ ތެރިޔެތި ރާނީގެ ހުނުން މަ މިރެއި ހީފަލުވައި ދޭއްކެން ފިނިފިނި ރެޔަކައު ފިނިފިނި ރެޔަކައު ތުރުތުރު މަމި އެޑަނީ ތެރިޔެތި ރާނީގެ ހުނުން މަ މިރެއި ހީފަލުވައި ދޭއްކެން ތެރިވެތި އެސްފިޔަ ހިޔަލަށް ކަމުގައި މައްދޭއް ނޫން ތައުވީ އާދޭސް ކެރަމުން ފަހަތުން މިއެނީ ބަލަ ލޯބި މަވީމެއި ތެރިވެތި ދެލޮލުން މަ ޤަތުލު ކެރަނީ ކޮން ކުށަކާއި ލާގެން ކަތިލާ ގޮތަކަށް ބަލަފެއި ތެއެނީ ދެން ކޮންތާކަށްތައު ތެރިޔެތި ރާނީގެ ހުނުން މަ މިރެއި ހީފަލުވައި ދޭއްކެން ފިނިފިނި ރެޔަކައު ފިނިފިނި ރެޔަކައު ތުރުތުރު މަމި އެޑަނީ ތެރިޔެތި ރާނީގެ ހުނުން މަ މިރެއި ހީފަލުވައި ދޭއްކެން ތެރިޔެތި ރާނީގެ ހުނުން މަ މިރެއި ހީފަލުވައި ދޭއްކެން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.