ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް ފޮހެވޭހޭ؟ ނޫނެކޭ އިތުބާރާ ހުވާތައް ނެތުނީމާ ގިސްލަނީ ލޯބި ވީމާ ވަޢުދު ވީމޭ އޭގެ ފަހުގާ ކެހި ދިނީ ބޭވަފާވީ ހާދަ ދެރައޭ ނޭގި ހުއްޓާ ބަދަލުވީ ހީކުރީހޭ ދާނެހެން ދަށުވާން ފަސްބާގައި އެލިގެން ރޯނެހޭ އަނިޔާ ދީ ހެދީމާ ބަދުނާމޭ އަދު ވަނީ އުމުރަށްދެން ސަލާމޭ ރުޅިވީމާ ފޫހިވީ ލޯބި ވީމާ ވަޢުދު ވީމޭ އޭގެ ފަހުގާ ކެހި ދިނީ ބޭވަފާވީ ހާދަ ދެރައޭ ނޭގި ހުއްޓާ ބަދަލުވީ ހީކުރީހޭ ދާނެހެން ދަށުވާން ފަސްބާގައި އެލިގެން ރޯނެހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.