އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ

 އިންޒާރުތާއޭ ތި ދެނީ ހަރަކާތްތަކުން ކަލާގެ އުފާދޭ ޙާލުގާ އިޙުސާސްތަކޭ އަންނަނީ ހޭލަމުން އިންތިހާ ޖަޒުބާތާ ލޯބި ޗާލޫ ދިން އަރާމުގާ މިހިތްވެއޭ އެކި އަސަރުތަކާމެދު ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށްފާ ޔާރުގެ ލޯބިން މިފަހަރު އެކަމަކު ކީއްހެމިވީ އަޅެ ކޮށްފާ މިހިތްވެއޭ އެކި އަސަރުތަކާމެދު ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށްފާ ޔާރުގެ ލޯބިން މިފަހަރު އެކަމަކު ކީއްހެމިވީ އަޅެ ކޮށްފާ ހިތުގެ ވިންދުގާ މުޅި ރޫޙުގާ ދައުރާވަނީ މި ނިޝާންތަކޭ ވި ހަނދާނާ އިންޒާރުތާއޭ ތި ދެނީ ހަރަކާތްތަކުން ކަލާގެ އުފާދޭ ޙާލުގާ އިޙުސާސްތަކޭ އަންނަނީ ހޭލަމުން އިންތިހާ ޖަޒުބާތާ ލޯބި ޗާލޫ ދިން އަރާމުގާ ކޮންމެ އަދާއެއް ދުށުމަށް ގައިމޭ ލޯ ހަރަކާތްތެރިވާނޭ ލޯމެރި ނިދުނަސް ހުވަފެނުގާވެސް ވަކިވާކަށް ނޭދޭނޭ ކޮންމެ އަދާއެއް ދުށުމަށް ގައިމޭ ލޯ ހަރަކާތްތެރިވާނޭ ލޯމެރި ނިދުނަސް ހުވަފެނުގާވެސް ވަކިވާކަށް ނޭދޭނޭ ހިތުގެ ވިންދުގާ މުޅި ރޫޙުގާ ދައުރާވަނީ މި ނިޝާންތަކޭ ވި ހަނދާނާ އިންޒާރުތާއޭ ތި ދެނީ ހަރަކާތްތަކުން ކަލާގެ އުފާދޭ ޙާލުގާ އިޙުސާސްތަކޭ އަންނަނީ ހޭލަމުން އިންތިހާ ޖަޒުބާތާ ލޯބި ޗާލޫ ދިން އަރާމުގާ ލަލަލާލާ ލާލަލާލާ ލާލާލާލަލާ ލަލަލާލާ ލާލަލާލާ ލާލާލާލަލާ ހޫމް ހޫމް ހޫމް ހޫމް ހޫމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.