ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ

ރާގު: ނީލާ އާސްމާން ސޯގަޔާ

ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ ލާލާ ލަލާ ލާލާލަލާ ހޯ ހޯ މާދުރަށް ގޮސް ހަނދު ފިލާހެން މޫނު ފޮރުވާލީ ލަނދުގަނޭ ބުނެ ލޯމަރާލާ އިސްޖަހާލީހޭ ތިއީހޭ ލޯބިވާ ގޮތަކީ؟ ތިއީހޭ ހިތްއެދޭ ގޮތަކީ؟ ހީލާފާނުދޭ .... ހޯ ދުށީމޭ މާލެމާމެލި ސަޖިދަކުރިތަން ފެނިލުމުން އޭނާ އެނގޭހޭ ޝާޢިރުންވެސް ފާފަވެރިވީ ހީލުމުން އޭނާ މިބިމުގާ ލެއްވި ޙުރެއްހޭ؟ އެނޫނީ އެއީ ޕަރީއެއްހޭ؟ ހީލާފާނުދޭ ....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.