ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާ އޭ އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް މަލާއޭ ކަލާ އަށް ޓަކާއޭ ލެއްވީ މަ އާއޭ ދެއްވުން މަ އެދެނީ ކަލާއޭ ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާ އޭ އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް މަލާއޭ ކަލާ އަށް ޓަކާއޭ ލެއްވީ މަ އާއޭ ދެއްވުން މަ އެދެނީ ކަލާއޭ ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާ އޭ ތަރިއަށް ވިދުން ކަލާއޭ ދެނީ ވަސްމީރުކަން މަލަށްވެސް ދެނީ އިރުގެ ދޯދިތަށް ހަނދުގެ ހަނދުވަރާ ތި މޫނުން އުޖާލާ ކުރަށްވާށިއޭ ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުވާ އޭ އެދިގެން ތި ލޯއިބަށް މަލާއޭ ކަލާ އަށް ޓަކާއޭ ލެއްވީ މަ އާއޭ ދެއްވުން މަ އެދެނީ ކަލާއޭ ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާ އޭ.... ހިތުވިންދުގާ ކަލަވޭމެއޭ ޚިޔާލަށްތިބާ އާދޭމެއޭ ހިތަކަށް އެހެން ނުދެއްވާށިޔޭ މިހިތަށްތިލޯބި ދެއްވާށިޔޭ ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާ އޭ އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް މަލާއޭ ކަލާ އަށް ޓަކާއޭ ލެއްވީ މަ އާއޭ ދެއްވުން މަ އެދެނީ ކަލާއޭ ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުވާ އޭ އެދިގެން ތި ލޯއިބަށް މަލާއޭ ކަލާ އަށް ޓަކާއޭ ލެއްވީ މަ އާއޭ ދެއްވުން މަ އެދެނީ ކަލާއޭ ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުވާ އޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.