ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ތިޔަ މަސްތީ ލޯ ފަރި ހުޅުވީމާ ހަނދު ރަކިވާހާ ވޭ ދޯ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ތިޔަ މަސްތީ ލޯ ހުރި ހުޅުވީމާ ހަމަ ރަކިވާހާ ވޭ ދޯ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ލަދުރަކި ވީ ރާނި އޯ.... މަޑު އަތުގާ ބީހޭ ޚިޔާލޭ މީ އާވީ ބުނާނީހޭ ލޯބިން އުރާލާށޭ ލޯބިން ނިދަލާށޭ ކައިރީ ވާގޮތޭ މީ ލޯބި ދިނީމާ ލޭކަރުނުން ލޯ ފޯވޭ ކާކު އެދޭނީ ވަކިވާން އޭރުން ވޭނާ ހޫނުނޭ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރުހުން ދީ ދާނަންހޭ މިހިތުގާ ވާނަންހޭ އެހީވާން ހިތްރޯތީ އަހާލަން ވީ ދާށޭ އުދުހިލަން އެކު އާދޭ އެކުވެ ހިތް އަދު ވާތީ އަރާމޭ މީ ހޯދޭ ނުވާތީ ކެތް ލޯބިން ތަނެއް ފެނިދާނޭހޭ އެކަނިވެ ނިވަވާށޭ އެކުގަދެން ވީ ދާށޭ ދެހިތް އެކުވީތީއޭ އެދޭ ޚިޔާލޭ ތިޔައީ ފިދާ ލޯބީގަވެދީ ދެކޭހިތް ހާދަ ވެޔޭ ނުދާށޭ ހިތް ގޮވައޭ ކާކަށްހޭ ކެތްފަހެ އަދު ވާނީ ހީފިލުވުން ދިން ޖާނޭ ހިތްފުރުނީ ލޯބީގާ މަސްތީވިހާ ލޯބި ދީ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ތިޔަ މަސްތީ ލޯ ފަރި ހުޅުވީމާ ހަނދު ރަކިވާހާ ވޭ ދޯ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ ރީތީ ހީލީމާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.