ނަން ރީތި ގޮތުގާ

ނަން ރީތި ގޮތުގާ ނަންހިނގާފާ ވާނޭ މަލެއް ބާޣުގާ ދުނިޔޭގެ ބިމުގާ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގާ ފޮޅިފަ ވެއްޖޭ ހިނގާ މާތަކުގެ ރާނީ އެއީ ހިތްތަކުގެ މަލަކާ އެއީ ހިތަކުން ނުދާނޭ ރަނިކަން ކުރާތީ ހިތުގެ ލޭނާރުގާ ކަށިތައް ހެރޭނޭ އެހާ މެށިގެން ދަނީއޭ އަތާ ކޮށިގެން ހިތާމޭ ނޮޅިގެން ދަނީއޭ ވަލުތެރޭގާ ހިނގާ މާބުރު އުޅޭނޭ އެތާ އަންނާނެ އުދުހޭ ކޮކާ މާ ބިނދެލެވޭތޯ ހިންމަތް ކުރާށޭ މޯޅި ނުވަނީސް ހިނގާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.