ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ

ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ އަދި ހެއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ ދޮގެކޭ ތިބުނަނީ ކާކުހެ ވަކިވީ ދިންވޭނީ އަނިޔާއޭ ދިރި ހުރީ ކާކުހޭ ޚިޔާނާތް ނުވާ ލޯބިދީ ވިންދަކީ މޭގަވީ ހީކޮށް ހުރީތީ ރޮވޭ ލިބުނޭ ތިރާޙަތު ދިރުމާ އެކީގާ މަޖުބޫރު ނުކުރާށޭ ހިތް ރޮއްވާލަދިން ... ޚިޔާލު ކުރީ މާކުރިން ފެންކަޅިވެ ގިސްލާ ރޮވޭ ކާކުހޭ ނޭދެނީ ތިޔައީ ޕަރީޒާދެކޭ ނޭގޭ ބަލާފާ ދަޅައޭ ބުނާކަށް ބޭޒާރުނުކުރާށޭ ހިތް ރޮއްވާލަދިން...... ވޭނަކަށް ވީމިކަން ދުނިޔެއިން ބަދަލުވޭހެ ދެން ޔާރުނޭ ޖިސްމުގާ ހިތްވަރު ނެތިއްޖޭ މުޅިން ނޭވާ ހަށީގާ މިފުރާނައާއިގެން ވާނޭ ތި ނުހިތާށޭ ހިތް ރޮއްވާލަދިން ...

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.