މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ

މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ ކިހާދެން އުޖާލާ ކަމެއްވޭހޭ މަސްތު މަސްތު ލޯ ތިޔަ ޗާލޭ ބަލަ މިތުރާ ބަލާ ފޫއްސެއް ނުވާނޭ އެހާ ރީއްޗޭ އާނ................. ލަރަރާ................. ހިތްމިއެދި ގޮވާވަރުންނޭ އެދެމެ އުރާލަން ހިތްމިއެދި ގޮވާވަރުންނޭ އެދެމެ އުރާލަން އިޒުނަދޭށޭ ދެން ނޫނީ އަތުގަ ހިފާލަން ބަންދުވެ ލޯބީގާ ހައްޔަރުމަ ވެވިއްޖޭ ބަންދުވެ ލޯބީގާ ހައްޔަރުމަ ވެވިއްޖޭ ތިހާ ޝާހީ އަދާތަކުގަ ބަނދެވިއްޖޭ މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ ކިހާދެން އުޖާލާ ކަމެއްވޭހޭ ލޯބި އެހާ ވާނެކަމެއް ނުމެ އެނގޭ މެޔޭ ލޯބި އެހާ ވާނެކަމެއް ނުމެ އެނގޭ މެޔޭ ފެނިފަ ތިހެން އެންމެންވެސް ބުނެ އުޅޭނެޔޭ އޭގަ އެވާ ކެހިވެރިކަން ދަސްވެސްވެއްޖޭ އޭގަ އެވާ ކެހިވެރިކަން ދަސްވެސްވެއްޖޭ ހުޝާމަދުކަން ތިއީ ހަމަ ޔަޤީންވެއްޖޭ މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ ކިހާދެން އުޖާލާ ކަމެއްވޭހޭ މަސްތު މަސްތު ލޯ ތިޔަ ޗާލޭ ބަލަ މިތުރާ ބަލާ ފޫއްސެއް ނުވާނޭ އެހާ ރީއްޗޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.