ހމ......... އާހަހާ...... ލަލަލާ...... އަހަހަހާ.......... ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ އެކުގާ ނަށާލާ އެކުގާ ހިނގާލާ އަތުގަ ހިފައިގެން އުފަލުގަވާށޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ ހޯދޭ މިއުފާ މާދަން ނުލިބޭނޭކަން ވިސްނާލާށޭ އަންނާށެ މަޖާކޮށްލަން ހޯދޭ މިއުފާ މާދަން ނުލިބޭނޭކަން ވިސްނާލާށޭ އަންނާށެ މަޖާކޮށްލަން ރެއާދުވާލު އެދެމޭ އުފާވީ ބަހާރޭ ދާއިމީ ޙަޔާތަކަށް ދެ ލޮލުގެ ނޫރާ ތީއޭ އުފާދޭ ބާރަކީ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ އެކުގާ ނަށާލާ އެކުގާ ހިނގާލާ އަތުގަ ހިފައިގެން އުފަލުގަވާށޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ ވީކަމެއްވެ ގޮސް ނިމުނީތާ ހީލަމާ ހިނގާށޭ މަގޭ އޯ ދައްތާ އޮ މަގެ ދައްތާ އެންމެން ލޯބިވާނެ މަގޭ ދައްތާ އާނނ.............. އޯ................... ރޯށަން ވެގެން ދާނީ މިޙަޔާތުގެ ނަން ލޯބިން އެކީ ވާތީ ތިޔަ ލޯބި ނިޝާން ރޯށަން ވެގެން ދާނީ މިޙަޔާތުގެ ނަން ލޯބިން އެކީ ވާތީ ތިޔަ ލޯބި ނިޝާން މޫސުން ބަދަލުވެދާ މި ޒަމާނާ ވާށެ އުފަލުގާ ތިޔަ ދެފުރާނާ ތީއޭ މަގޭ ގުލްޒާރަކީ އެކުގާ އުފަލުގާ ވާނުހޭ އެކުގާ ނަށާލާ އެކުގާ ހިނގާލާ އަތުގަ ހިފައިގެން އުފަލުގަވާށޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ މަންމީ ބައްޕީ ތިޔަ ފިރުމުންތައް ލޯބިން ދޭތީ އުފަލުން ހިނިތުންވެވިތާ މިވަނީ މަންމީ ބައްޕީ ތިޔަ ފިރުމުންތައް ލޯބިން ދޭތީ އުފަލުން ހިނިތުންވެވިތާ މިވަނީ ލޯބިން އަބަދު ތި އުނގުގަ ނީދާނަން ޖާނު މިލޯބިން ގުރުބާން ކުރާނަން ތީއޭ ޙަޔާތުގެ ނޫރަކީ އެކުގާ އުފަލުގާ ވާނުހޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ އެކުގާ ނަށާލާ އެކުގާ ހިނގާލާ އަތުގަ ހިފައިގެން އުފަލުގަވާށޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ އެކުގާ ތިގޮތުގާ ވާނުހޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.