ހޯ.............. ހޯ.............. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން ހީލީމާ ހޯ .... އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން ހީލީމާ ޚިޔާލު ކުރާތީ ރީތި މޫނެއް އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން ހީލީމާ ހޯ .... އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން ހީލީމާ ހާމަ ތާކުވީމާ ހިތް މަގޭ ރޮނީއޭ އެންމެނަށް އެނގޭނޭ ހީވެގެން ރޮނީހޭ ހީ ސަމާސަކޮށް ހަދާށެ ބޭނުމީ މިރޭ މީ ޙަޤީޤަތޭ މިހިތް އެދޭ ގޮތޭ މިރޭ އޯ ހޯ ހޯ ހޯ ހޯ................. ލޯބި ވީމާ ވާގޮތޭތީ އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން ހީލީމާ ހޯ .... އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން އާދޭ ހީލީމާ ރޯޅިއާ އެކީގާ ދާން ހިނގާށެ އާދޭ ޖައްވުގާ ތިބެންހޭ ދާން ކެރޭނެ އާދޭ ރީތި ރީތި ތަރިތަކާ އެކީ ނަށާނަމޭ ރީތި ހަނދު ވަށާ ހެމުން ހިނގާހަދާނަމޭ އޯ ހޯ ހޯ ހޯ ހޯ................. ހިތް އެދޭ ގޮތް ކިޔާ ދެނީހޭ އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން ހީލީމާ ހޯ .... އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން އާދޭ ހީލީމާ ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން ހީލީމާ ހޯ .... އާދޭ އާދޭ ދުރުގާ ނުހުރޭ ލޯބިން އާދޭ ހީލީމާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.