ބީހޭހިތްވޭ އަތުގާ ބޮސްދޭހިތްވޭ ޔާރާ ފުންލޯބީގާ އިއްވާދޭ މީ މަސްތީ ރާގޭ ޔާރާ ތީ މިތުރާއޭ ހޯދާ ހިތް ނޭގޭހޭ ދޭށޭ ހިތް ބުނެފީމޭ ބުނެފީމޭ ޔޫ އާރ މައި ސޯނިޔާ ބީހޭހިތްވޭ އަތުގާ ބޮސްދޭހިތްވޭ ޔާރާ ފުންލޯބީގާ އިއްވާދޭ މީ މަސްތީ ރާގޭ ޔާރާ ތީ މިތުރާއޭ ހޯދާ ހިތް ނޭގޭހޭ ދޭށޭ ހިތް ބުނެބަލާ އަދިކަލާ ޔޫ އާރ މައި ސޯނިޔާ ޝާހީ ގޮމާ ފެނިފާ ވީހިތް ދިވާނާއޭ އިޝްގޭ މި ވޭނީ އޭ ހިތާ ތީހިތް މަގޭ ދޭތޯ ދައްކާ ބަހާނާއޭ ނުކުޅޭށޭ ޖަޒްބާތީ ހިތާ އަންނާށޭ ނަފްސާ ޖިސްމާ ގުރުބާން ކުރަންހޭ ޔާރާ އޭރުން ހިތާމޭ އަސްތާ މިތުރާ ވާނޭ އާވާރާ އޭރުން ލިބޭނޭ ލޯތްބާ ހާއުފާ ކިޔާދޭނަންތޯއޭ އާލަމް ވިދާލާނޭ ނޫރުން ފުރާލާނޭ ގުޅުނީމާ ލޯބިން އޭ މަލާ ހީލާފާ އަންނާށޭ އިޝްޤީ ޒުވާނާއޭ ގެންނާށޭ ލޯބިން ހިތްކަލާ ކެތްވާނީ ކިހިނެތްތޯއޭ ނޭދޭތީ ލޯތްބެއް ތިޔަނޫން ނޭގޭހޭ ދޭނީ ޖާނޭ ގަންދީ މީ ވަޢުދޭ ކުރެވޭ ލޯބީގާ މަސްތީ ރޭރޭ ޔާރު ފިދާ ވާނަންތޯ އޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.