ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ ފޫއްސެއް ނުވާނެ ބަލާ އުދަރެސްމަތިން ދާ ވިލާ ސިފަކޮށްދެނީ ދެން ކަލާ އިރު އޮއްސެމުން މަޑު މަޑުން ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ ފޫއްސެއް ނުވާނެ ބަލާ އުދަރެސްމަތިން ދާ ވިލާ ސިފަކޮށްދެނީ ދެން ކަލާ އިރު އޮއްސެމުން މަޑު މަޑުން ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ތިނަން ކިޔާނެޔޭ އަމުރާ ޚިލާފަށް ޖެހޭ ވައިރޯޅިޔެއްވެސް ނެތޭ ފަރިވާ މަލައްވެސް ފޮޅެން އަދު އިހުތިޔާރެއް ނެތޭ ހަނދު އޮއްސެމުން ތަރިތައް ހެމުން ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ ފޫއްސެއް ނުވާނެ ބަލާ އުދަރެސްމަތިން ދާ ވިލާ ސިފަކޮށްދެނީ ދެން ކަލާ އިރު އޮއްސެމުން މަޑު މަޑުން ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ނާދިރު ސުކޫތެއް މިރޭ ފަލަކީ ނިޒާމައް އައޭ ގުރަހައިގެ ރާނީ މިރޭ ބިމުގާ ހިނގާލަން އައޭ އަޑުން އަޑުނަގާ އެދަރުބާރުގާ ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ ފޫއްސެއް ނުވާނެ ބަލާ އުދަރެސްމަތިން ދާ ވިލާ ސިފަކޮށްދެނީ ދެން ކަލާ އިރު އޮއްސެމުން މަޑު މަޑުން ތިނަން ކިޔާނެޔޭ ތިނަން ކިޔާނެޔޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.