އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ

އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ ރޮވެޔޭ ބޭވަފާތެރި ވީމަ ކަލާ ކުރި ވަޢުދު އެކާކު އުވާލީ ރާޙަތުގެ ޙަޤީޤީ ދީފަ އުފާ ކުޅެމުންނޭ ތިދަނީ ނޭނގި ލެޔާ އިންކާރުވެ ލޯބި ޤަތުލުކޮށްފާ ހެޔޮހޮތެކޭ ތިކުރީ ފާރު މެޔާ ނެރެދެންހެ ބަލަން ހުރި ހިތުގެ ޒަޚަމް ކަރުނުންނެ ދެލޯ ފުރިފާވީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ ތިޔަ ލޯބި ޚަޒާނައިގާ ފޮރުވާ ތަޚުތެއްގާ ހިތް ވަޑުވައިދީފާ ލޯބީގެ ތެރޭ ޖެހުމުން އޮއެވަރު ބަދުނާމު ކުރީ އަނިޔާ ދީފާ އަނދިރީގަ މަ ހަނު އިނދެ ރޯކުރި ކުޑަ ހުޅުކޮޅުވެސް އަދު ތި ނިވާލީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ ދަޢުވަތު ލިބުމޭ ދެން މަރު އެދެނީ އަދު ނުދެކި މި އަނިޔާ ދުނިޔޭގާ ނުނިދާ މަ އުޅެން ޖެހިފާ މިވަނީ ބަރުދާސްތު ނުވާފަދަ ވޭނެއްގާ ހުންނާށެ ބަލަން ބޭނުންހެ ބުނަން ކަފުނުންނޭ މޫނު ނިވާވީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ ރޮވެޔޭ ބޭވަފާތެރި ވީމަ ކަލާ ކުރި ވަޢުދު އެކާކު އުވާލީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.