އޯގާވީތީ ހޭ ކަރުނައިން ބަދަލް ހޯދޭނީ މީ ދުނިޔޭގާ ބަދަލް ދޭ ގޮތް ހޭ ކިޔާ ދޭނީ ކީކޭ އަންގައިދީ ހިއްޔް ހޯދޭ ހޭ މީ ދުނިޔޭގާ ބަދަލް ދޭ ގޮތް ހޭ ވޭނޭ މިއީ ބަރުބާދުވާ ރޮއެ ރޮއެ މި ހިއްޔް ރޫޅި ދާހާ ވޭއޭ ދީފާ މި ގެއްލުން ފަހުން ރޯނޭއޭ ނޫޅޭށެ ހައްލަން ތިއީ އާދަ އޭ ޖާނާ ހިތާ ދިން ލޯބިވާ ނޭދޭ ވަފާ ދެން މި ތަޤްދީރު ހޭ މީ ދުނިޔޭގާ ބަދަލް ދޭ ގޮތް ހޭ އިންސާފަކީ އޮޅުވާލުމޭ ނޫނީ މި ލޯބިން ވި މަޖުބޫރު ހޭ މިވޭނީ އުދާހާ ލިބޭތީ ޝަޒާ އޮތީ މަރުގެ ދާނޭ ހަންދާނޭ ވަނީ ލިބުމޭ ނެތީ ބުނެވޭނޭއޭ ވީ ގޮތް އެންގޭތީ ބަދަލް ވާނެ ހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.