🌦
އިރުވައި މޫސުން 6 ދިނަށަ ނަކަތް
ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ

ކިޔުންތެރިން:

ޅެން: ޔޫސުފް މުޙައްމަދު ފުޅު

ރާގު: ޔާ ނަބީ ސަލާމް ޢަލައިކަ

1.34 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ، އޭ ރަސޫލާ އަށް ސަލާމޭ، އޭ ޙަބީބަށް މާތް ސަލާމޭ، ޞަލަވާތާ އިޙްތިރާމޭ، އޭ ނަބިއްޔާ އަށް.... ލޯތަކާ ހިތްތަކުގެ ނޫރޭ، އިރު ހަނދާ ތަރިތަކުގެ ނޫރޭ، ޢަރުޝިޔާ ކުރުސީގެ ނޫރޭ، ތިޔަ ވިދާ ނޫރަށް ސަލާމޭ، އޭ ނަބިއްޔާ އަށް... އޭ ޘަނިއްޔަތުން ވަދާޢީ، ހަނދު އެރީ ފުރިހަމަ ހިދާއީ، ތަރްބަތަށް އަލި ކޮށްލުމުންތިޔަ، ރޯޝަނީ ބަދުރަށް ސަލާމޭ، އޭ ނަބިއްޔާ އަށް... މާތް މުވާޚާތުން އަތާއަތް، ގުޅުވަމުން ލޯބިން ހިތާހިތް، ކުރުވަމުން ހިނިތުން ނަޞީބާ، ނަޞްރު އައި ސިއްރަށް ސަލާމޭ އޭ ނަބިއްޔާ އަށް... މިދުނިޔޭގައި ވެސް އިމާމޭ، ދެދުނިޔޭގައިވެސް މުޢީނޭ، ޙަޝްރު ގައި އަޅަމެންގެ އެދުމޭ، އޭ ޝަފީޢަށް ހެޔޮ ސަލާމޭ، އޭ ނަބިއްޔާ އަށް.... ޚައިރުމަޤްދަމް ގައި މިދީނާ، ފަރިވެލީ އުފަލުން މަދީނާ، މާމަލުން ގަތުމުން ޢަބީރީ، އެންމެފަރި ވެދުމާ ސަލާމޭ އޭ ނަބިއްޔާ އަށް....

 1. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 2. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 3. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 4. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 5. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 6. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 7. ދިވެހި ޤައުމީ ޒުވާނުން ކެރޭ
 8. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 9. ދުރުދުރުގަ ތިޔަހެން ނޫޅެކަލާ
 10. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 11. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 12. ފަރިވާހާ
 13. ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ ވަނީ
 14. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 15. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 16. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 17. ޖެހިލުންވާ ގޮތް ވީހޭ
 18. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 19. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 20. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 21. ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި
 22. ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ
 23. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 24. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 25. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 26. މި ޅެން
 27. ނުކުރު އަޙްމަދު
 28. ޤައުމީ ސަލާމް
 29. ވެއްޖޭ ދިވާނާ އޭ ހިތާއޭ
 30. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 31. ދިވެހި ބިން މީ އުފަން މަގޭ ބިން
 32. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 33. ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި
 34. ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ
 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ
 25. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 26. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 27. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 28. މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ
 29. ނަބީ އަމީނޭ
 30. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 31. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 32. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 33. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 34. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 35. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 36. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 37. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 38. ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާ
 39. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 40. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 41. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 42. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 43. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 44. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.