އޭރު ދިންހާ އުފާ ގެއްލި ދިޔައީ މިތާ ފޫހިވީތީހެ ލޯބިން މި އަންގާ ނުލާ ވާށެ އޯގާ ހިތާ ރާގަކުން އަންގަދޭ ހިތުގެ ޙާލޭ މިއީ ވޭނުގާ ރޭދުވާ ނޫންހޭ ބޭކާރުވީ ވީމާ އޯގާ ހިތާ ފިރުމަދީފާ އެ އަނިޔާވި ރަޙުމޭ ނުވީ ދިރިހުރީތީ ހަނދާނުން މި ނިންޖޭ ނައީ މީރުކަން އިޝްގުގާ ހޯދަދިން ލޯބިވާ ނައިމަތޯ އޭ ތި މާޔޫސްވެ ބޭޒާރުވީ ވީމަ އޯގާ ހިތާ އޭރު ދިންހާ އުފާ ގެއްލި ދިޔައީ މިތާ ފޫހިވީތީހެ ލޯބިން މި އަންގާ ނުލާ ވާށެ އޯގާ ހިތާ ނެތި ހިނގައިދާނެތޯ އޭރުވީ ބޭވަފާ އޭގެ ވޭނާ ހިތާމައިންނޭ ބޭކާރުވީ ރާހަތެއް ނެތް މި ލޯބީގެ ނިމުމޭ މިއީ ފުން ހަނދާނޭ މި ލޯބީގެ އޯގާ ނުވީ ވާށެ އޯގާ ހިތާ ރާގަކުން އަންގަދޭ ހިތުގެ ޙާލޭ މިއީ ވޭނުގާ ރޭދުވާ ނޫންހޭ ބޭކާރުވީ ވީމާ އޯގާ ހިތާ އޭރު ދިންހާ އުފާ ގެއްލި ދިޔައީ މިތާ ފޫހިވީތީހެ ލޯބިން މި އަންގާ ނުލާ ވާށެ އޯގާ ހިތާ ވީމާ އޯގާ ހިތާ ވާށެ އޯގާ ހިތާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.