ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން ކަރުތާފެން އަރާ ހަމަވިތަނުން ދަރުބާރުން ވަށާ ހޯދިފަހުން ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން އަދު ޒުވާނުން ނިކުމެ ޚިދުމަތުގާ މަދު ނުވާހެން ނިކަން ހިތްވަރުލާ އަދު ޒުވާނުން ނިކުމެ ޚިދުމަތުގާ މަދު ނުވާހެން ނިކަން ހިތްވަރުލާ ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން ކަރުތާފެން އަރާ ހަމަވިތަނުން ދަރުބާރުން ވަށާ ހޯދިފަހުން ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން ކުރިއަރާ ޤައުމު މިއަދު ދާނެގޮތަށް ކެރިތިބެންވާނެ ނިކަން ފައިހަރުލާ ކުރިއަރާ ޤައުމު މިއަދު ދާނެގޮތަށް ކެރިތިބެންވާނެ ނިކަން ފައިހަރުލާ ޝުކުރު ތައުރީފު ހިތުން ފާޅުކުރޭ ލިބުނު ނިޢުމަތް ހަނދާން އާކޮށްލާ ޝުކުރު ތައުރީފު ހިތުން ފާޅުކުރޭ ލިބުނު ނިޢުމަތް ހަނދާން އާކޮށްލާ ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން ކަރުތާފެން އަރާ ހަމަވިތަނުން ދަރުބާރުން ވަށާ ހޯދިފަހުން ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން ކަރުތާފެން އަރާ ހަމަވިތަނުން ދަރުބާރުން ވަށާ ހޯދިފަހުން ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން ކަރުތާފެން އަރާ ހަމަވިތަނުން ދަރުބާރުން ވަށާ ހޯދިފަހުން ފަނު ދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން ހަރު ދުވަލީ ރަށަށްލެފުނު ތަނުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.