ފަރި ތަރިތަރި ދިއްލާލާތީ

ރާގު: އުޅެ ޖަބް ޖަބް ޒުލްފޭ ތޭރީ

518

އޯ............ ފަރި ތަރި ތަރި ދިއްލާލާތީ ފަރި ތަރި ތަރި ދިއްލާލާތީ އޯ............ ފަރި ތަރި ތަރި ދިއްލާލާތީ އޮ ފަރި ތަރި ތަރި ދިއްލާލާތީ އަސަރު ހުރި ލޮލުގެ ތެރޭ އަސަރު ހުރި ލޮލުގެ ތެރޭ ލޯބި ވެވެޔޭ އޮ ކުލަ ނޫރާ ވިދުވަރު ފެނެޔޭ އޮ ކުލަ ނޫރާ ވިދުވަރު ފެނެޔޭ ތި ލޮލުގެ ނަޒަރުގެ ތެރޭ ތި ލޮލުގެ ނަޒަރުގެ ތެރޭ ލޯބި ވެވެޔޭ އޯ............ އަދު ގާތު ތިބާ ހުންނާތީ އަދު ގާތު ތިބާ ހުންނާތީ އޯ............ އަދު ގާތު ތިބާ ހުންނާތީ އަދު ގާތު ތިބާ ހުންނާތީ ލޭ ނާރުތެރޭ ރާޅުނަގައޭ ލޭ ނާރުތެރޭ ރާޅުނަގައޭ ލޯބި ވެވެޔޭ މަހިނޫރު ވިދާ ފެންނާތީ އޮ މަހިނޫރު ވިދާ ފެންނާތީ މި ހިތުތެރެ ހަނދުވަރު ދެޔެ މި ހިތުތެރެ ހަނދުވަރު ދެޔެ ލޯބި ވެވެޔޭ އޯ............ މިސްރާބުގެ ތަރި އުދަވިޔަތީ މިސްރާބުގެ ތަރި އުދަވިޔަތީ އޯ............ މިސްރާބުގެ ތަރި އުދަވިޔަތީ މިހިތުގެ އަމާޒު އެނގެޔޭ މިހިތުގެ އަމާޒު އެނގެޔޭ ލޯބި ވެވެޔޭ ދުރު އަލިވެ އުޖާލާ ވީތީ އޮ ދުރު އަލިވެ އުޖާލާ ވީތީ ދަތުރުމަތި އުދުހެވެޔޭ ދަތުރުމަތި އުދުހެވެޔޭ ލޯބި ވެވެޔޭ އޯ............ ތިޔަ ޗާލު މަލަށް ލިބިވާތީ އޮ ތިޔަ ޗާލު މަލަށް ލިބިވާތީ އޯ............ ތިޔަ ޗާލު މަލަށް ލިބިވާތީ އޮ ތިޔަ ޗާލު މަލަށް ލިބިވާތީ ވެ އަޅުވެތި ހޭ ފިލައޭ ވެ އަޅުވެތި ހޭ ފިލައޭ ލޯބި ވެވެޔޭ ތިޔަ ހިތުގެ ލަގަން އަތުވިޔަތީ ތިޔަ ހިތުގެ ލަގަން އަތުވިޔަތީ މިހިތް ފުރި ބާރުވެޔޭ މިހިތް ފުރި ބާރުވެޔޭ ލޯބި ވެވެޔޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.