ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ

ރާގު: ބޭޤަރާރް ކަރްކެ ހަމޭ ޔޫނ ނަޖާއިއޭ

ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ ވިދަވިދާ ހުރީ ތަރިރު ހަނދުގެ ނޫރު ފަދައިން މޫނުވީ ޖަރީ ސޫރައީ އަޖައިބެކޭ ދެލޯފުޅާ ރޫފަޔާ ގުޅޭ އެރީތި އިސްކޮޅާ ހީލުމުން ކޮލުން އެފެންނަ އަޑިކޮޅާ ރީތި ސަޑުގެ ބާނިތައް ލެޔާ ގުޅާ ބީހިލުން މިހިތްއެދޭ ޖާޒުބީ ޕަރީ ތަރިރު ހަނދުގެ ނޫރު ނޫލޮލާއި އެސްފިޔައިގެ ލައްޒަތާ ކޫރުމެއް ނުވާ ޢަޒީޒު ތުންފަތާ ކަންފަތާއި ރީތި ރީތި ނޭފަތާ ކަންހުޅީގެ ހެލިލުމުން އެވާގޮތާ ޖަންނަތޭ ކަލާއަކީ ހީވެގެން ހުރީ ތަރިރު ހަނދުގެ ނޫރު..... ޖަންބުކުލަ އަރާމުދޭ ގޮމާ ނަޔާ ހަންއޮމާން ކަމުން ބެލޭ އަތާފަޔާ ލާމަސީލު ދޮންކަމުން ވަނީ ގަޔާ ލާލު ފަދަ ޖަވާހިރެއްމެ ހިތް ކިޔާ ޙާލު ހިތުގެ ދެކިބަލާށެ ގާތުގާ ހުރީ ތަރިރު ހަނދުގެ ނޫރު.....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.