ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ

ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ ޔާރު މަގޭ މާޔޫސް ކުރާ ވާށެ ކަލާ ހިނިތުން މައެދޭހެން ޔާރު މަގޭ މާޔޫސް ކުރާ އެދުހު ލޯބިން ވެ ދީވާނާ ބުނިންހޭ ދެން ނުފެންނާނޭ ހަނދާން ވާތީ މިރޭދާނަން ކޮބާހޭ ވީތަނެއް ނޭނގޭ ހިތުގެ ތެރޭ ތަސްވީރު ނުވޭހޭ ޔާރު މަގޭ މާޔޫސް ކުރާ އަމޭ ގެންދޭ އުމުރު އެކު ދެން ތި މިތުރާ ޙައްގެކޭ ޔާރާ ނުދާނީ ކަކުވީމޭ ގާތު ލޯބިން ބޭޤަރާރޭވީ ޖިސްމު މަގޭ ވާނަން ގުރުބާނީ ޔާރު މަގޭ މާޔޫސް ކުރާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.