މިހިތަކުން ތިހަނދާން ނުފިލާނޭ އާދޭ ޒުވާނާ މިހިތުގާތިޔަ ތަސްވީރޭވީ ތީ ހިތުގެ ޔާރާ ވަންޏާ ވަންޏާ ވަންޏާ ލޯބި ގައިމޭ ވަންޏާ މީ ވެދާނޭ ގޮތޭ ކްރޭޒީވޭ ހިތާމެއާ ކޮއްފިން ހިތް މި ލޯބިން ހަދިޔާަ ކޮއްފިން ހިތް މި ލޯބިން ހަދިޔާަ ތިޔައޭ ލޯތްބަކީ ތިޔައޭ ނާޒުކު މި ހިތުގެ ފަރުވާ ތިޔަ ހަނދާންތަކުން ނުނިދި ރޭގަނޑު ވޭތު މަ ކުރަމޭ ބޯއިސް އާ މި ފީލިންގ ފީލިންގ ލައިކް އަ ޑްރީމިންގ ލޯބިން ހުވަފެންތައް ބޭނުމީ ދެކޭށޭ ކޮއްފިން ހިތް މި ލޯބިން ހަދިޔާަ ކުރެވޭ އަސަރު ތި ނަޒަރު ތިޔަ ސިހުރުވެރި ދެލޮލުން މުޅި ހިތޭ ޒަޚަމް ވީ މަގޭ ސީދާ ހަތަރު ކަޅި ވެވުމުން އެވްރީ ތިންގ އައި ނީޑެޑް އޯލް އައި އެވަރ ވޯންޓެޑް ބޭނުންވޭ ނަށާލަން ތި އަތުގާ ހިފާލާ ކޮއްފިން ހިތް މި ލޯބިން ހަދިޔާަ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.