ހައިރާންވެފައޭ

ރާގު: ލައިވީ ނަގައި

ހައިރާންވެފައެ ވީމެ ބާކީ ދެންވެފައެ ހެދި ފާޅުގަ މަކަރު އޮޅުވާލާ ކެހިވެރި ހީލަތުގައެ ޔާރުނޭ ލަދުގަވެ ހިތް ކަރުނުން ރޯލާ ހިތުގާ އުދާހޭ ވަނީ ޔާރު ނެތި ކައިރީގާ ދުރުގާ ހުރީމޭ ފުން އަރާމުނެތި ލޯބީގާ ނޫރު ހިތުގެ ހަސަދަވެ ނިވާލާ ކެހިވެރި ހީލަތުގައެ ޔާރުނޭ ލަދުގަވެ ހިތް ކަރުނުން ރޯލާ ހައިރާންވެފައެ ....... އިންސާފި ނެތްހޭ އަދު އާދޭސް އަހާނުހޭ ގަދަބާރުގާ ދެން ފޮނި ލޯބި ހޯދިދާނެހޭ ބަނަ އަނދިރި ވިލާ ވަށާލާ ކެހިވެރި ހީލަތުގައެ ޔާރުނޭ ލަދުގަވެ ހިތް ކަރުނުން ރޯލާ ހައިރާންވެފައެ .......

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.