ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ

ރާގު: ހައެރޭ ހައެ ނީންދް ނެހީ އާއެ

1.36 ހާސް

ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ ޗާލު ތިމޫނޭ ހީވެ ގޮވާހެން ތެދޭ ޚިޔާލް މަގޭ ވީއޭ ދިވާނާ ދީވާނާ ކީއްކުރަންހެ ތިޔަ ގޮވީ؟ ނުނިދިގެން ނުވާނެ ބަލަ ތިބޭކަށެއް، ކީއްވެގެން؟ ދަންވަރޭ ބަލާށެ ވާރެޔޭ ވެހެންފެށީ ހައިރާންވޭ ހައެ ވާރެތެރޭގާ ހައެ ފޯވެ ހެދުންގޮސް ހައެ ތަތްލިގޮތުން ދެން ތެދޭ ޚިޔާލް މަގޭ ވީއޭ ދިވާނާ ދީވާނާ އޮހޯހޯ އޮހޯހޯ ދެން ކެތެއް ނުވާނެޔޭ، ކީއްވެހޭ؟ ސަޒާއެކޭ މިހާދަހާ، ނޭގެޔޭ ނޭގެޔޭ ކިޔާފަ ތިޔަދިނީ ނިޝާނެކޭ ޙައިރާންވޭ އާދެބަލާށޭ ވައިގެ ތެރޭގާ ހާދަފިނިވެޔޭ ތެދޭ ޚިޔާލް މަގޭ ވީއޭ ދިވާނާ ދީވާނާ ކަރިވީމަ ނެވަޔާ، ހޫނުހޭ؟ ކަރިވީމަ ނެވަޔާ، އަރާމުހޭ؟ ނުދާށޭދެން ދުރަށް މިރޭ، ނުދާނަމޭ ހީވެޔޭ ބުނަންހެ މީރުކަން ލިބޭނެޔޭ ހައިރާންވޭ ހައެ ހިތްއުފާވެޔޭ ހައެ ލޯމަރާލެވޭ ހައެ ހާދަފޮނިއަރާމެ ތެދޭ ޚިޔާލް މަގޭ ވީއޭ ދިވާނާ ދީވާނާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.