ހަލަބޮލި މިޙަޔާތުން ހިންދެމިލިތަނާ ދުނިޔޭގެ ތެރެއަށް ނިކުމެލިތަނާ މަންޒިލެއްނެތި މަގުގެއްލިދާ ފަތްމިނި ޕަރީ ފެނި ހުއްތެވިއްޖޭ އަނާ ހިނިތުންވެ ހިމޭން އަޑު އިއްވިޔޭ ފޮރުވުންތަކާއެކު ހެޔޮހިތުން މަޒަރުތަކާ އެކު ކުރެހުމުން ބުނި ކޮންމެ ލަފުޒެއް ވަކިވަކިން ހަރުލިޔޭ ސިކުނޑީތެރޭ ރުހުމާއެކީ ފެންކަޅިވަމުން މެންދަމުގެ ހިމޭން ވަގުތުގާ ކެތްތެރިކަމާ އެކު ލަސްލަހުން ހިތްވަރު ދިނީމޭ ފިރުމަމުން ކަންވާންވީގޮތް ވިސްނާދެމުން ހމހމ މަގުގެއްލިފާ އަދި ނެތް ކަމަށް ކުރިޔަށް ޙަޔާތެއް އޮތް ކަމަށް އަތުގާ ހިފެންވެސް ނެތް ކަމާ ވަކިވާން މަ ބޭނުން ނެތް ކަމާ ބުނެ ސާފުކޮށް އަންގާ ދިނިން ކަންވާނެ ގޮތަކީ މިއީކަން ފަތްމިނި ޕަރީ އަނހާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.