ހަމަ ދެންމެ ކަލާ މިހިތާ ރުހުނީ ލޯބި ހިތް މިލްކުވީ ފެނުނީމަ ކަލާ ދެން ބަލާވެސް ނުލާ ހުރެވޭހެ މިތާ ލިބުނީމަ ކަލާ ހިތް އުފާ ވާނެދޯ ލާލާލާލާ.............. ދިއްލޭ ފަޒާ ދެކިބަލާށޭ ތިޔަ މޫނު ފެނިފާ އުފާވޭ އޯ ހިނިތުންވެލީމާ ދެލޯވެސް ހީވޭ ބުނާހެން އުފާވޭ އޯ ނޫނެކޭ އަދި ނުދޭ ގާތުގާ މަޑުކުރޭ ހަމަ ދެންމެ ކަލާ ............ ފިރުމާލަދޭންވީ ހިތާއޭ އެސްފިޔަތަކުން މޫނުގާހޭ ތުނިތުނި ތި އަތުގާ ހިފާފާ ވާލޯބި ސިއްރުން ބުނަންހޭ އަޑުއަހާ ބުނެލަދޭން އުޅެބަލާ އަޑުއަހާން ހަމަ ދެންމެ ކަލާ ............ ފެނުމުން ބަލާހިތް ނުވާނޭ މޫނެއް މިތާނގާ ނުވާނޭ އެކުގާ އުޅޭތަން ބަލާފާ ނުފުރޭ ހިތެއްވެސް ނުވާނޭ ވަކި ނުވާނަން އިނގޭ އެކުގަ ވާނަން އިނގޭ ލާލާލާލާ................... ހަމަ ދެންމެ ކަލާ ............

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.