ހީލަނީ އަޑުއަހާ

ހީލަނީ އަޑުއަހާ ސިއްރުގާ ތަރި ހަނދާ ވާމި ލޯބީގެ ނަން ފާޅުގާ ދީ ކިޔާ ހީވެ މަޑުމޮޅި ހިމޭން އަޑުތަކޭ ވީ ހިމޭން ކީއްހެ ޖާދޫ މަގޭ ހިތް މިރޭ ގެންދިޔާ މިލި ދެކަޅިވީ މިނަޒަރޭ ނިވާވާން ފެށީ ޔާދުގާ ރޫޙު ހިނިތުންވެލާ ދާންފެށީ ހަނދުގެ ދިއްލޭ އަލީ ހިތް ނަށާށޭ ފެށީ ވާމި ލޯބީގެ ނަން ފާޅުގާ ދީ ކިޔާ ގާތުގާ ރީތި ފިނިފެންމަލޭ މީފޮޅޭ ހާއުފާ ވާ ކަމަށްމީ ނިދާއޭ އޮހޭ ރައްދު ކުރުމުން ނަޒަރު ހިތް ހިތާވީ ގުޅޭ ވާމި ލޯބީގެ ނަން ފާޅުގާ ދީ ކިޔާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.