ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ

ރާގު: އާނކޯސެ ދިލްމޭ އުތަރްކަރް

ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ ތީ ރީތި ފަރިކަން ރުހޭ ބުނެދޭންވީ މިހާރު ވާތީ ހިތަކު ލޯބި މަންމަން ވެފާ ފާޅު ކުރީމާ ދިޔައީ ދުރަށް ޚިޔާލު ކުރީހޭ ގޯނާ ކުރަން ހިތްރުހޭ ހާ ވެޔޭ ހީލުމުން ނޭނގި ބެލީހޭ ނާދޭ ތިހެން ފާޅު ކުރީހޭ ސީދާ ގުޅުން ވީނުވީ ނޭނގި ހޯދީ ރުހުން ހިތުގާ މަ ފޮރުވާށެ ލޯބިން ނިކަން މޫނޭ ތީ ރީތި ފެންނަން ފެށީ ދީވާނާވޭ ލޯބި ނާޒުކު ހިތަށް ބީހިލީ ހިނދު ރުހުން ދޭށޭ ފިންޏޭވަނީ ރޭވެ މެންދަން ވުމުން އަންނާށެވީ ހޫނު މޭގާ ނިދަން ހީފިލުން ހޯދޭނެޔޭ މީބުނީ ވާތީ ހިތަކު ލޯބި މެންދަން ވުމުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.