ހިފާށެވީ އަތުގާ އެކު އުޅެން މިދުނިޔޭގާ ހިފާށެވީ އަތުގާ އެކު އުޅެން މިދުނިޔޭގާ ޝިފާއެކޭ މިހިތަށް ތިޔައީ ވާ މިދުނިޔޭގާ ހިފާށެވީ އަތުގާއެކު އުޅެން މިދުނިޔޭގާ ގަޔާވެލީ އެދެވޭ ސިފަޔާ ރީތިކަން ފެނިގެން ގަޔާވެލީ އެދެވޭ ސިފަޔާ ރީތިކަން ފެނިގެން ޙަޔާތުގާ ލިބުމަށް އުފަލާ މީރުކަން އެދިގެން މީރުކަން އެދިގެން ހިޔާ އެދޭ ތިޔައީ ގުލްޝަނޭ މިދުނިޔޭގާ ހިޔާ އެދޭ ތިޔައީ ގުލްޝަނޭ މިދުނިޔޭގާ ޝިފާއެކޭ މިހިތަށް ތިޔައީ ވާ މިދުނިޔޭގާ ހިފާށެވީ އަތުގާއެކު އުޅެން މިދުނިޔޭގާ ތުރާތަކޭ ފިލަނީ ފެނިފާ ޖާޒުބީ ހިނިތުން ތުރާތަކޭ ފިލަނީ ފެނިފާ ޖާޒުބީ ހިނިތުން ކުރާ ޚިޔާލުތަކާ ފިކުރާ ނެތިދެޔޭ މިހިތުން ނެތިދެޔޭ މިހިތުން މުރާދަކީ ތިޔައޭ ހިތުގަވާ މިދުނިޔޭގާ މުރާދަކީ ތިޔައޭ ހިތުގަވާ މިދުނިޔޭގާ ޝިފާއެކޭ މިހިތަށް ތިޔައީ ވާ މިދުނިޔޭގާ ހިފާށެވީ އަތުގާއެކު އުޅެން މިދުނިޔޭގާ ހަނދާންތަކުން ނުފިލާ އާވާ ވަކިވެދާން ދަތިވީ ހަނދާންތަކުން ނުފިލާ އާވާ ވަކިވެދާން ދަތިވީ މަދާމަގުން އެކުގާ ދާށޭ ހިތްމަގޭ އެދެނީ ހިތްމަގޭ އެދެނީ ފިދާވެވޭނޭ ތީ ޖަންނަތޭ މިދުނިޔޭގާ ފިދާވެވޭނޭ ތީ ޖަންނަތޭ މިދުނިޔޭގާ ޝިފާއެކޭ މިހިތަށް ތިޔައީ ވާ މިދުނިޔޭގާ ހިފާށެވީ އަތުގާއެކު އުޅެން މިދުނިޔޭގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.