ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ދިލް ކިޔު ދަޅަކްތާހޭ

3.11 ހާސް

ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން މޭގާ މިހިތް ތެޅެނީ މޭގާ ރިހުން މިވާތީ ލޯބިހޭ މިހެން ވެވެނީ ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން މޭގާ މިހިތް ތެޅެނީ ހޯދަން ޔަޤީން މިވާހެން ލޯބިހޭ މިހެން ވެވެނީ ހިތްވޭ މި އިޙުސާސުން ލޭގާ މިވާ ހޫނުން ދޭނަން ޔަޤީންވާހެން ފުންލޯބި މިހިތުންވާ ވީމާ ދެހިތް ބައްދަލު ލޮލުގާ ތިވާ ވިދުވަރު ހިތުގަ ޔަޤީން މަ ކުރަން ފުންލޯބި ދެހިތުންނޭ އިޙުސާސް ވެޔޭ މިހިތަށް ގާތުން ކަލާވާހެން ހިތުލީ ކަލާ މަޢުމުރަށް އިންތިޒާރުގާ މިވަނީ ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން މޭގާ މިހިތް ތެޅެނީ މޭގާ ރިހުން މިވާތީ ލޯބިހޭ މިހެން ވެވެނީ ލޯބިން މަވިން ޙިއްސާ ދޭނަން ޚަބަރު މިހިތުން ބީވާން ތިހިތް ނޭދޭ ދޭނަން ޤަދަރު މިހިތުން ލޯބިންވިރޭ ގުނުނޭ ތަރިތައް ވިދާ ބަބުޅާ ލޯބީގެ ކުލަ ޖެހުމުން އެދެމޭ އެކީ މަޙުޝަރު މުޅި ޢުމުރު ލޯބިވަމޭ ފޮރުވާލަމޭ ހިތުގާ ވާލޯބި ކިޔާމަދޭނަން ފުންލޯބި މިހިތުންވާ ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން މޭގާ މިހިތް ތެޅެނީ މޭގާ ރިހުން މިވާތީ ލޯބިހޭ މިހެން ވެވެނީ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.