ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން ކިޔަމެ ކިޔަމެ ތިޔަ ނަން ހޭލުމުން ހިތުގާ ވާ ލޯބި މަގޭ ޒުވާން ވުމުން ލޯބި ދޭށޭ މިތުރާ ކެއް ނުވާނޭއޭ ދެން އެދޭނީ ހިމާޔަޠް ސާފު ލޯބި ބޭނުން އަޅެ އަށިޤާ ލޯބީގާ ވާނޭހޭ ހިޔް އަންދަން ހޭލުމުން ހިތުގާ ވާ ލޯބި މަގޭ ޒުވާން ވުމުން ޗާލު ޕަރީ އާދޭ މޭގަ ބޯ އަޅާށޭ އަލަތު އަލަތު ލޮއިއްބޭ ގޯހަކަށް ވެދާނޭ އަޅެ އަށިޤާ ލޯބީގާ ވާނޭހޭ ހިޔް އަންދަން ހޭލުމުން ހިތުގާ ވާ ލޯބި މަގޭ ޒުވާން ވުމުން ރާގު ރާގު އިއްވާ މީ އެ ލޯބި މޫސުމް ތީ ހިތުގެ މަންޒިލް ގަދަ ވަނީ އެ ކެކުޅުން އަށިޤާ ލޯބީގާ ވާނޭހޭ ހިޔް އަންދަން އަދި ހޭލުމުން ހިތުގާ ވާ ލޯބި މަގޭ ޒުވާން ވުމުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.