ލާ ލައްލައްލާ ލައްލައްލާ ލައްލައްލާ ލާ ލައްލައްލާ ލައްލައްލާ ލައްލައްލާ ހިތް ހަދިޔާ ކޮށްފާ ވާތީ ދާން އެކުގާ ބޭނުން ވީމޭ ޚިޔާލުކޮށް ހެދީމޭ ދެކޭހިތުން ކަލާ ދެރަވާނެ ނޫންހޭ މިދިމާ ހުރީމާ ނުބަލަން ތި ލަދުރަކި މޫނާ ތި މާނަވީ ލޮލާ ފެނުމުން ހުރެވޭހޭ ދުރުގަ ނުބަލަން އަހާހިތުން މަގޭ ހިތް އެދުނު އަޑު ލޯބިން މިހިރަ އިވެނީއޭ މަށާ ދާދި ކައިރިން ދެލޯނޭދި ލޯބިން މަ އެދެނީ ކަލާއޭ މިހިތުގެ ޚުލާސާ ކިޔައިދެމޭ މަ ލޯބިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.