ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ

ކިޔުންތެރިން:

ރާގު: އަމިއްލަ

4.14 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ ތިބާޔާއެކީ ރޭދުވާ ހޭދަވީ ތިޔަ މަލުން ފޮނިބޮމުން ތިޔަ ހަނދާން އާވަނީ ޚިޔާލު ކުރެވޭ ވަގުތު ރޭދުވާ ހޭދަވީ ތިޔަ މަލުން ފޮނިބޮމުން އޫ އޯ އާ އާ ލޯބި ޤުރުބާން ކުރާނަން ކަލާއަށްޓަކާ ފަޅި ސިކުންތެއްވިޔަސް ހާދަ އަސަރެއްކުރޭ އޫ އޯ އާ އާ ފުން ހަނދާން އާވުމުން ސާފު މޫނާ ދެލޯ ރީތި ކަމުގާ ހޮވާލާނެޔޭ ޝާޢިރުން ދަންވަރޭ ހަމަހިމޭން ކަން މަތިގާ ތިބާ އޭރު ދިންހާ ހަނދާން އާވެގެން ދޭ ތި ސޫރަ ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ ތިބާޔާއެކީ ރޭދުވާ ހޭދަވީ ތިޔަ މަލުން ފޮނިބޮމުން ތިޔަ ހަނދާން އާވަނީ ޚިޔާލު ކުރެވޭ ވަގުތު ރޭދުވާ ހޭދަވީ ތިޔަ މަލުން ފޮނިބޮމުން އޫ އޯ އާ އާ

 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 8. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 9. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 10. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 11. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 12. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 13. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 14. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 15. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 16. އަކިރި ދެމޭ
 17. އަލިފުތު
 18. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 19. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 20. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 21. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 22. އަސްލު ޙާލަތު
 23. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 24. އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ
 25. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 26. ބަކަރި
 27. ބަލަ ބަލަ
 28. ބައްޕައެކޭ
 29. ބައްޕަގެ ލޯ
 30. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 31. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 32. ބީހިލާ
 33. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 34. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 35. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 36. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 37. ބިކަ ޙާލު
 38. ބިންމަތީގާ
 39. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 40. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 41. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 42. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 43. ޗާލޭ
 44. ޗަކަ
 45. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 46. ޗިސް ޗިސް
 47. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 48. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 49. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 50. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 51. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 52. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 53. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 54. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 55. ދީފީމޭ
 56. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 57. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 58. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 59. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 60. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 61. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 62. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 63. ދިއްލާލި ހަނދު
 64. ދިމާވޭތޯ އެ
 65. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 66. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 67. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 68. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 69. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 70. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 71. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 72. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 73. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 74. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 75. އެހޯދި އުފާތަކާ
 76. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 77. އެންވަގުވީ
 78. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 79. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 80. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 81. އޭ ހާދަ އެދެން
 82. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 83. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 84. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 85. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 86. ފަނު ދުންމާރި
 87. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 88. ފަރިވާހާ
 89. ފަށަން
 90. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 91. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 92. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 93. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 94. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 95. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 96. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 97. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 98. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 99. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 100. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 101. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 102. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 103. ގޯހެއް
 104. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 105. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 106. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 107. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 108. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 109. ޙާލު އަހާލީ
 110. ހަދިޔާ
 111. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 112. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 113. ހަލަބޮލި
 114. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 115. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 116. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 117. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 118. ހޭވާ ހޭވާ
 119. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 120. ހިތާ ރޫޙުން
 121. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 122. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 123. ހިތި ވޭނެއްގާ
 124. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 125. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 126. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 127. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 128. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 129. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 130. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 131. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 132. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 133. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 134. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 135. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 136. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 137. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 138. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 139. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 140. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 141. އިހުސާސް
 142. އިލޮށިފައްޗަކުން
 143. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 144. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 145. އިރު އޮއްސުމުން
 146. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 147. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 148. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 149. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 150. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 151. ޖާދޫގާ
 152. ޖާޒުބި އަސަރު
 153. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 154. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 155. ޖިސްމާއި މޭ
 156. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 157. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 158. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 159. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 160. ކާލާ މަންނަ
 161. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 162. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 163. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 164. ކަޅު ސޮރު
 165. ކަޅު ބުޅާ
 166. ކަނބިއްޔާ
 167. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 168. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 169. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 170. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 171. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 172. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 173. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 174. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 175. ކުލަ ޔެލޯ
 176. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 177. ކުރަނގި ދެލޯ
 178. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 179. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 180. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 181. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 182. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 183. ލޯބިކަން
 184. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 185. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 186. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 187. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 188. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 189. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 190. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 191. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 192. މަގޭ ޝާން ވެލީ ހިނދު ހިނިތުން
 193. މަލާ ފެނިފަ
 194. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 195. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 196. މަންޒިލް ތިޔޭ
 197. މަރިޔާދު އާ ވާ
 198. މަރުވެދާނޭ
 199. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 200. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 201. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 202. މި ޅެން
 203. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 204. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 205. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 206. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 207. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 208. މިނިވަން ވަޔާ
 209. މިސްކިތު ވަކަރު
 210. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 211. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 212. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 213. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 214. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 215. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 216. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 217. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 218. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 219. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 220. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 221. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 222. އޯ ވަޒަން
 223. އޯގާވީތީހޭ
 224. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 225. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 226. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 227. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 228. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 229. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 230. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 231. ރަން ލޯތްބަކީ
 232. ރީތި ހަނދުވަރު
 233. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 234. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 235. ރީތިކަން
 236. ރީތީ ހީލީމާ
 237. ރޯޅި
 238. ރޮއެފާ ކަލާ
 239. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 240. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 241. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 242. ސާދާ މިޒާޖު
 243. ސަންފާގެ ދިޔަ
 244. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 245. ސިއްރު
 246. ތަދާ ވޭނުގާ
 247. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 248. ތި ރީތި މޫނު
 249. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 250. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 251. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 252. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 253. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 254. އުޑުން ތަރިތަށް
 255. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 256. އުޅޭއުޅެފަ
 257. އުޝާ
 258. ވާނޭ ކައިރީގާ
 259. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 260. ވާތީ ފާރު
 261. ވާތީ ހަނދާނޭ
 262. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 263. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 264. ވަސްވާސް
 265. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 266. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 267. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 268. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 269. ވިންދާ ލޭގާ
 270. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 271. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 272. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 273. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 274. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 275. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 276. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 277. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ
 1. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 2. އާދަކޮށް މިމަގުން
 3. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 4. އާދޭސް
 5. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 6. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 7. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 8. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 9. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 10. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 11. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 12. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 13. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 14. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 15. އަނިޔާގެ ހަންދަރަކާ
 16. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 17. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 18. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 19. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 20. އަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން
 21. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 22. ބަލަ ބަލަ
 23. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 24. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 25. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 26. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 27. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 28. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 29. ބިންމަތީގާ
 30. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 31. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 32. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 33. ޗާލޭ
 34. ޗަކަ
 35. ޗިސް ޗިސް
 36. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 37. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 38. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 39. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 40. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 41. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 42. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 43. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 44. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 45. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 46. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 47. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 48. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 49. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 50. ދިއްލާލި ހަނދު
 51. ދިމާވޭތޯ އެ
 52. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 53. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 54. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 55. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 56. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 57. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 58. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 59. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 60. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 61. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 62. އެހޯދި އުފާތަކާ
 63. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 64. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 65. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 66. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 67. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 68. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 69. އޭ ހާދަ އެދެން
 70. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 71. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 72. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 73. ފަނު ދުންމާރި
 74. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 75. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 76. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 77. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 78. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 79. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 80. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 81. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 82. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 83. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 84. ގޯހެއް
 85. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 86. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 87. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 88. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 89. ޙާލު އަހާލީ
 90. ހަދިޔާ
 91. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 92. ހަލަބޮލި
 93. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 94. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 95. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 96. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 97. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 98. ހޭވާ ހޭވާ
 99. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 100. ހިތާ ރޫޙުން
 101. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 102. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 103. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 104. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 105. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 106. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 107. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 108. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 109. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 110. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 111. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 112. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 113. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 114. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 115. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 116. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 117. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 118. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 119. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 120. އިހުސާސް
 121. އިލޮށިފައްޗަކުން
 122. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 123. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 124. އިންތިޒާރުގެ ގިޓާ ހިތުތެރޭގާ
 125. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 126. އިރު އޮއްސުމުން
 127. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 128. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 129. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 130. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 131. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 132. ޖާޒުބި އަސަރު
 133. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 134. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 135. ޖިސްމާއި މޭ
 136. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 137. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 138. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 139. ކާލާ މަންނަ
 140. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 141. ކަލާ ފެނުނީމާ
 142. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 143. ކަނބިއްޔާ
 144. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 145. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 146. ކަސަބުން ބޯވަޅުކުރި ޖަރީހެދުން
 147. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 148. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 149. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 150. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 151. ކުދި ޖަޒީރާ
 152. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 153. ކުރަނގި ދެލޯ
 154. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 155. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 156. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 157. ލޯބި ލޯބިން
 158. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 159. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 160. ލޯބިކަން
 161. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 162. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 163. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 164. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 165. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 166. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 167. މަލާ ފެނިފަ
 168. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 169. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 170. މަންޒިލް ތިޔޭ
 171. މަރިޔާދު އާ ވާ
 172. މަރުވެދާނޭ
 173. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 174. މީ ވީގޮތޭ
 175. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 176. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 177. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 178. މި ޅެން
 179. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 180. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 181. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 182. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 183. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 184. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 185. މުޅި ޖާން ހިތާ
 186. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 187. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 188. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 189. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 190. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 191. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 192. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 193. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 194. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 195. އޯގާވީތީހޭ
 196. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 197. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 198. ރާނީ ދޮން
 199. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 200. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 201. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 202. ރީތިކަން
 203. ރީތީ ހީލީމާ
 204. ރޯޅި
 205. ރޮއެފާ ކަލާ
 206. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 207. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 208. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 209. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 210. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 211. ސަންފާގެ ދިޔަ
 212. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 213. ޝިކާރަ
 214. ސިއްރު
 215. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 216. ތި ރީތި މޫނު
 217. ތި ލޯތްބެއް ހިތުން
 218. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 219. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 220. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 221. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 222. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 223. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 224. އުޅޭއުޅެފަ
 225. ވާނޭ ކައިރީގާ
 226. ވާތީ ފާރު
 227. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 228. ވަސްވާސް
 229. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 230. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 231. ވިންދާ ލޭގާ
 232. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 233. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 234. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 235. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 236. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 237. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 238. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

68 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

12 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ހުޔާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ގޯހެއް

އުނޫޝާ ޢިމާދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސޫރަ

ޙަސަން އިލްހާމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ދީފީމޭ

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސިއްރު

ޢަލީ ޤާސިމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖާދޫގާ