ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ ތިބާޔާއެކީ ރޭދުވާ ހޭދަވީ ތިޔަ މަލުން ފޮނިބޮމުން ތިޔަ ހަނދާން އާވަނީ ޚިޔާލު ކުރެވޭ ވަގުތު ރޭދުވާ ހޭދަވީ ތިޔަ މަލުން ފޮނިބޮމުން އޫ އޯ އާ އާ ލޯބި ޤުރުބާން ކުރާނަން ކަލާއަށްޓަކާ ފަޅި ސިކުންތެއްވިޔަސް ހާދަ އަސަރެއްކުރޭ އޫ އޯ އާ އާ ފުން ހަނދާން އާވުމުން ސާފު މޫނާ ދެލޯ ރީތި ކަމުގާ ހޮވާލާނެޔޭ ޝާޢިރުން ދަންވަރޭ ހަމަހިމޭން ކަން މަތިގާ ތިބާ އޭރު ދިންހާ ހަނދާން އާވެގެން ދޭ ތި ސޫރަ ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ ތިބާޔާއެކީ ރޭދުވާ ހޭދަވީ ތިޔަ މަލުން ފޮނިބޮމުން ތިޔަ ހަނދާން އާވަނީ ޚިޔާލު ކުރެވޭ ވަގުތު ރޭދުވާ ހޭދަވީ ތިޔަ މަލުން ފޮނިބޮމުން އޫ އޯ އާ އާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.