ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ

ރާގު: ލިކްކޭ ޖޯ ޚަތް ތުޖޭ

ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ ހަނދާނަށް އާދެޔޭ ލިޔާ ލެއިން މިއީ ސިޓީއޭ އަންގަމޭ ކަލާޔަށް ހެޔޮ ދުޢާ ސަލާމް ފޮނުވަމޭ ޖަވާބު އާދޭތޯ ހުރީމޭ އަންގަމޭ ލިޔާ މިބަޔާން ކިޔާ ދޫންޏާ ހަނދާން ވޭހޭ އެހީވީރޭ ކަލާ ފެނުމުން ހިތޭ ދޫވީ ނައޭ ނިންޖެއް އެ ފިނިވީރޭ މިހިތް ޢިޝްޤުން ވިޔޭ ތެމިފޯ ވެހުނުރޭ މެންދަމު އެ ވާރޭ ފިހެންވީހޭ އަނދަންވީހޭ ހިތުގެ ހޫނުން މި ޕަރުވާނާ ފެތުރިދާމީ ހިތުގެ އާރޭ އުތުރި ލޯބިން މަގޭ ޖާނާ ހިތާރޫޙާ ވަނީ މަސްތޭ ޒުވާން ލޯބިން ވެ ދީވާނާ އެދޭ ޔާރެއް ނުވޭ ގައިމޭ ތިބާ މެނުވީ ނުދަންނަމުހޭ ވަމޭ ޤުރުބާން ބުނަންތޯއޭ މަށާ ލޯބިން ގުޅޭނަންހޭ ހުރީ މިތުރާ ހުރެދޭތޯ ތިބާ ހިތް ފަހެ ނުދޭނަންހޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.