ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ

ރާގު: ޕައްތަރް ކެ ސަނަމް

ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ ވަރަށް ކަމުދާނެޔޭ ހީވީ ފަރި މޫނު އެއީ ހަނދޭ ބުނެވޭނެބާ ބުނެވޭނެހާ ޗާލޭ އުޅުނޭ އެރޭ ލިބުނޭ އުފާ ވަޢުދާ ހުވާތައް ވީނޫންހޭ ނޭދޭނަމޭ ނޭދޭނަމޭ ވަކިވުން ކިޔާ ހިތުގާ މަގޭ ކުރެހީ ނޫންހޭ އަތުގާ ހިފާ އޮޅުވާލީތާ ހިތް ތެޅުނު .... ދީފާނެޔޭ ކެހި ނޭނގުނީ ތެދެކޭ ވެވޭ ގަދަ ލޯބިންނޭ ވަސްވާހުގާ ވަސްވާހުގާ ޖެހިފާވުމީ ކުރެވޭ އެހާ އިތުބާރުންނޭ ރޯކަން އެނގޭ ދަޅަދައްކާފާ ހިތް ތެޅުނު .... ހީވާ ގޮތޭ ގައިމޭ އަލުން ހޯދާކަށެއް ނުދެވޭނޭ ދެން ބޭޒާރުވީ ބޭޒާރުވީމާހޭ ރޮނީ ގަންދީ ބުނަމެ ނުބެލޭނޭ ދެން ދާށޭ ދުރަށް ބޭކާރޭވީ ހިތް ތެޅުނު ....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.