ހޯދައެ ތަރިތައް - ރޫމީ

ހޯދައެ ތަރިތައް ހމ............ ހޯދައެ ތަރިތައް މާދުރުން މިދިމާ ހޯހޯ....... ހމ............. އޭހޭ................... އެކުގަ މިތާ ތިބީމާ ރޫމީ އާނ.................... އައި ލަވް ޔޫ އާނ.................... ނޫރު ވިދާ ބަބުޅައެ ރީތި ހަނދުން ދެކިބަލަ ހޯހޯ....... ހމ.............އޯހޯ........ އެކުގަ މިތާ ތިބީމާ ރޫމީ އާނ.................... ރޫމީ ލަވްސް ޔޫ އާނ.................... އާނ................. ތުނިތުނި ޗާލު ކަނދުރައިގާ ވެޔޭ ލޯބިން ފިރުމާހިތް އޯ................ ތިޔަ ބުނި ލޯބި ހަދިޔާއޭ ކަލާ ދޭތޯ އެދެނީ ހިތް ވާނޭ އުފާ ތިހާ އޯގާ ވީމާ ވާނޭ އުފާ ދެހިތް ސީދާވީމާ އަތްލީމާހޭ ހީލީ ރޫމީ އާނ.................... އައި ލަވް ޔޫ އާނ.................... ހޭލާ މިރޭ ތިބެން މިތަނުގާ ވެދާނޭހޭ އަލިވަންދެން ހޯ.............. އާދޭ މަގޭ އުނގުގާ އޮންނަން ލިބޭ ފިނިކަން ފިލުވޭނޭ އަސްތާ މިހެން ތިބެފަ ލޯމެރިދާނޭ އިންނާނަމޭ މިރޭ ގާތުގަ ހޭލާ ފޫހި ނުވާނޭ ގައިމޭ ރޫމީ އާނ.................... ރޫމީ ލަވްސް ޔޫ އާނ.................... ހޯދައެ ތަރިތައް ހމ............ ހޯދައެ ތަރިތައް މާދުރުން މިދިމާ ހޯހޯ....... ހމ............. އޭހޭ................... އެކުގަ މިތާ ތިބީމާ ރޫމީ އާނ.................... އައި ލަވް ޔޫ އާނ.................... ހމ............ ހޮއޮ.................... ހމ............ އމ..................

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.