އިލާހީ މިބިން ކުރައްވާށި އަމާން

ރާގު: ތެރީހޭ ޒަމީން ތޭރާ އާސްމާން

އިލާހީ މިބިން ކުރައްވާށި އަމާން މިއަޅާގެ އުފަން ދިވެހީންގެ މިބިން ތިބާ ޙަޞްރަތުން އޮހޭ މަދަދުން ފިލާނުމެދާ ދިވެހިންގެ މިބިން އިލާހީ މިބިން ކުރައްވާށި އަމާން މިއަޅާގެ އުފަން ދިވެހީންގެ މިބިން ތިބާ ޙަޞްރަތުން އޮހޭ މަދަދުން ފިލާނުމެދާ ދިވެހިންގެ މިބިން އޯ... މިތާނގެ ވަޔާ މިތާނގެ ފެނާ މިތާނގެ ކަނޑާ އެ ކަނޑުގެ އޮޔާ މިތާނގެ ވަޔާ މިތާނގެ ފެނާ މިތާނގެ ކަނޑާ އެ ކަނޑުގެ އޮޔާ ގަތާ އުދަރެސް އެ ރުކުގެ ފަނާ ހިތާ މިއަޅާގެ ގުޅިފައިވާ ޤުދުރަތުގެ އިލާހީ ނިޢުމަތުގާ އަބަދުގެ އަބަދަށް ދިރެމުން ދިރެމުން އިލާހީ މިބިން ކުރައްވާށި އަމާން މިއަޅާގެ އުފަން ދިވެހީންގެ މިބިން ތިބާ ޙަޞްރަތުން އޮހޭ މަދަދުން ފިލާނުމެދާ ދިވެހިންގެ މިބިން މި ޤައުމުގެ ކާބަފައިންގެ ލެޔާ އެ ކަށިތައް އެކުވެ ދިޔަ ވެއްޔާ މި ޤައުމުގެ ކާބަފައިންގެ ލެޔާ އެ ކަށިތައް އެކުވެ ދިޔަ ވެއްޔާ މިއަށްވުރެ ވަކި ޢަޒީޒު ތަނެއް ނުވާ މިއަޅާ އުފަންވި ހިޔާ ތިޔަ މަތިވެރި ރަޙުމަތުގާ ލައްވާ ބަރަކާތުގެ ވާރޭ ވެއްސަވަމުން އިލާހީ މިބިން ކުރައްވާށި އަމާން މިއަޅާގެ އުފަން ދިވެހީންގެ މިބިން ތިބާ ޙަޞްރަތުން އޮހޭ މަދަދުން ފިލާނުމެދާ ދިވެހިންގެ މިބިން އިލާހީ މިބިން ކުރައްވާށި އަމާން މިއަޅާގެ އުފަން ދިވެހީންގެ މިބިން ތިބާ ޙަޞްރަތުން އޮހޭ މަދަދުން ފިލާނުމެދާ ދިވެހިންގެ މިބިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.