އިލޮށިފައްޗަކުން

ރާގު: އަމިއްލަ - ޝިއުޒް

އިލޮށިފައްޗަކުން ތިކަހާލީ މަގުމައްޗޭ ބޮޑުމަގުކޮޅުން ދައްކާލީ މުދިންބެޔޭ އާއްޗާ އަޗަ އާއްޗާ ފާރުމައްޗައް ތިރިކުރި ކާޅެއް ފާރަލިޔޭ ބޮޑުމަގުކޮޅުން ދައްކާލީ މުދިންބެޔޭ އިލޮށިފައްޗަކުން ތިކަހާލީ މަގުމައްޗޭ އޮޅިގަނޑެއްގެ މަތީ ހިޔަލެއްގެ ދަށު މާވަޑިބޭ އިނޭ އުނަގަނޑު ދަމާލިތަނާ ރާވެރިބޭ އިލޮށިފައްޗަކުން ތިކަހާލީ މަގުމައްޗޭ ވަޅުދިޔަ ހިއްކަން ވަޅުދިޔަ ހިއްކަން ފިރާޅު ބާލިދީއެއް ގަންބާލި ކެޔޮޅުބެ އަންބޮނޑިއަށް ފުރަގަސް ބަލާލި ތަނާ އެދުރުބޭ އިލޮށިފައްޗަކުން ތިކަހާލީ މަގުމައްޗޭ ބޮޑުމަގުކޮޅުން ދައްކާލީ މުދިންބެޔޭ ފާރުމައްޗައް ތިރިކުރި ކާޅެއް ފާރަލިޔޭ ފާރުމައްޗައް ތިރިކުރި ކާޅެއް ފާރަލިޔޭ ފާރުމައްޗައް ތިރިކުރި ކާޅެއް ފާރަލިޔޭ ފާރުމައްޗައް ތިރިކުރި ކާޅެއް ފާރަލިޔޭ ފާރުމައްޗައް ތިރިކުރި ކާޅެއް ފާރަލިޔޭ ގޮއްޔެގެ ކުނިކެހުމަށް ސާބަސް ދެމޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.