ލާލާ ލަލަލަ ލާލާލާ ހމހމހމހމހމ އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތްއެދޭތީ ޙާލު އެންގޭނެހޭ ނުބުނެ ހުރެވޭނެހޭ ޔާރު ދޭނޭ ޖަވާބެއް އަޅަށް ނޭނގެނީ އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތްއެދޭތީ ފެނި ކަލާ އޮއްސެމުން ދިޔަ ހަނދޭ ހުއްޓުނީ ފުނިޖެހުނުހާ ވިލާތައް އެ ޖަލްސާވަނީ ނުދިފާ ވިސްނުމެއްގާ މިރޭ އޮވެވެނީ އުނިކަމެއް ނެތް ތި ސިފައޭ ހިތަށް ގެނެވެނީ އިންތިޒާރޭ އޮތީ ..... "ބައެއްފަހަރު ހިތަށް އަރާ ކަލާ ނުފެންނަ ނަމައޭ ބައެއްފަހަރު ހިތަށް އަރާ އަމިއްލަ ހިތަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ނަމައޭ ތިޔަ މޫނު ތިޔަ މައުސޫމު ހިނިތުންވުން އަބަދުވެސް ހިތަށް އަރާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ ކޮންއިރަކުން ބާއޭ" ފަޅުކަމޭ ދެން ކަލާ ނެތްތަނެއްގާ ވަނީ ކަޅު އަނދިރިކަންމެ ނޫނީ ނެތޭ ހީވަނީ ތަޅުވަނީ ހިތް ތިބާކަން ވިޔަސް ހަމަ ޔަގީން އަޅުގެ ނަފުސާ މި ޝަކުވާކުރާހިތް ވަނީ އިންތިޒާރޭ އޮތީ .....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.