އިޤުރާރު ކޮބާހޭ ވީ އެކިރޭ އެކި ދަންވަރުގާ އެކި ހިޔަނީގާ އިޤުރާރު ކޮބާހޭ ވީ އެކިރޭ ހމމ ހމމ ހމމ އެދެނީ އެދެނީ ބައްދަލުވެލުމޭ އެކި ހަނދުވަރުގާ އެކި ހިޔަނީގާ އިޤުރާރު ކޮބާހޭ ވީ އެކިރޭ ބަދަލެއް މަ ނުވާނަމެ ބުނެފާދެން ޚަބަރެއް ހިލަމެއް ނެތުނީ ކީތްހޭ އާނނނނ އާނނނނ ބަދަލެއް މަ ނުވާނަމެ ބުނެފާދެން ޚަބަރެއް ހިލަމެއް ނެތުނީ ކީތްހޭ ދަތުރެއްގެ ތެރޭގާ މަޖުބޫރޭ ރުހުމާ ދެކޮޅަށްވެސް ދާން ޖެހުނީ ރުހުމާ ދެކޮޅަށްވެސް ދާން ޖެހުނީ އިޤުރާރު ކޮބާހޭ ވީ އެކިރޭ މަޙުރޫމު ވުމެއް ހަމަ ނޭދޭނަން ޔާރާއޭ ރޫޙާ ވިންދާއޭ އާނނނ އާނނނނ މަޙުރޫމު ވުމެއް ހަމަ ނޭދޭނަން ޔާރާއޭ ރޫޙާ ވިންދާއޭ ޙާލަތު އެހެން ވިޔަކަސް ގައިމޭ މިހިރީ ދުނިޔެއިން އެކުގާވާށޭ މިހިރީ ދުނިޔެއިން އެކުގާވާށޭ އިޤުރާރު ކޮބާހޭ ވީ އެކިރޭ އެކި ދަންވަރުގާ އެކި ހިޔަނީގާ އެދެނީ އެދެނީ ބައްދަލުވެލުމޭ އެކި ހަނދުވަރުގާ އެކި ހިޔަނީގާ އިޤުރާރު ކޮބާހޭ ވީ އެކިރޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.