އިރު އޮއްސުމުން އިރުއޮއްސުމުން އިރު އޮއްސުމުން އިރުއޮއްސުމުން ކަރުނުން އަދު ހާސްވެ ލޯފުރެޔޭ ހިތުގާ ޖެހެޔޭ އަނިޔާ ލިބެޔޭ އަނދިރީގާ ރޯން މި ހިތް އެދެޔޭ ނާމާންކަން ވެރިވުމުން އިރު އޮއްސުމުން އިރުއޮއްސުމުން އިރު އޮއްސުމުން އިރުއޮއްސުމުން އުފާތަކާ ލޯބި އޭރު ލިބުނޭ ޙިމާޔަތެއް ހަރުދަނާ ނެތީތޯއޭ ބަދަލުވެ ވޭނަށް ލިބުން އުފާތައް ޙަޔާތް ކަފުނުގާ އޮޔާ އެ ލެވުނޭ ވޭނުން މިހިތުގެ މޭ ފާރު ވަނީ ދިރުމެއް ވި ކަމަކު މަރު ގައިމުވަނީ ހިތް ވެއްޖެ ހަނާ ހޫނުން އުތުރޭ ބިރު ހީވާ ގޮތް ވުމުން އިރު އޮއްސުމުން އިރުއޮއްސުމުން އިރު އޮއްސުމުން އިރުއޮއްސުމުން ކެތެއް ނުވާނޭ މި ޙާލުގާދެން މަރުވެ ދިއުން ހިތް އަބަދު މި އެދެނީ ނަސީބު ހުރިގޮތް އަޅާގެ މީހޭ ސުވާލު ނަފުސަށް މިހާރުވެވެނީ ވީކީތްހެ ގައިމު ކުށެއްވޭހޭ އިންސާފެއް އަދު މި ލިބެން ނެތްހޭ އިތުބާރު ކުރާނީ ކާކަށްހޭ އިންސާނުން ދަސްވުމުން އިރު އޮއްސުމުން އިރުއޮއްސުމުން އިރު އޮއްސުމުން އިރުއޮއްސުމުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.