ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ

ރާގު: ޖަބްސޭ ބަލަމް ގަރް އާއޭ

ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ހޯ......... ފެންނަ ތާކުން ތުނމުން ފުމެލަފާނޭ ފެންނަ ތާކުން ތުނމުން ފުމެލަފާނޭ ޅެން ބަހުން ލަވަ ހަދާވެސް ކިޔާނޭ ހޯ ޅެން ބަހުން ލަވަ ހަދާވެސް ކިޔާނޭ ނުބަލާ ދާންފެށީމަ ތާއޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ހޯ......... ހަމަހިމޭން މެންދަމެއްގާ ގުޅާނޭ ހަމަހިމޭން މެންދަމެއްގާ ގުޅާނޭ ލޯބިވާވަރު ކިޔައިދީ ހަދާނޭ އޯ ލޯބިވާވަރު ކިޔައިދީ ހަދާނޭ އާޗާ ފޫހިވޭ ބުނީމާ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ހޯ......... ހިތް އެނގޭހޭ ތިހެންނޭ ފުރޭނޭ ހިތް އެނގޭހޭ ތިހެންނޭ ފުރޭނޭ ހެއްލުމެއް ނޫންހެ ތަރި ބާލަދޭނޭ އޯ ހެއްލުމެއް ނޫންހެ ތަރި ބާލަދޭނޭ ނުރުހުންވޭ ތިގޮތަށް ނާދޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ ދެރަވާ ގޮތެއް ނިކަން ވާނޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.