ލޮނުމެދަކާ ދެފިޔަޔަކާ ކަރުނަޔާ ލޮނު ލުބޮޔާ ދެމިރުހަކާ ފުރާނަޔާ ލޮނު ދިރި ކޮތަނބިރި ބައި ސަމުސަލެއްގެ އާދޭހާ ދޮން ކަނބުލޮގެ އަތުން ލިބޭތޯ ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން ތެއްޔަކާ ދޭފަތާ ކޯތާފަތާ ރާނބާފަތާ ހިކަނދިފަތާ ތި ތުންފަތާ ރާހުތާ އިތާ އުލްފަތާ ދެންލާށެ މިމަސްތާނީ ކޮށާ ދޮން ކަނބުލޮގެ އަތުން ލިބޭތޯ ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން ތަޅާ ވަނާ ވަނުގެ މުލާ ތި ދެލޮލާ ފުނޑާ ދަޔާ ދައިގެ ފޮޔާ މަގޭ ކޮޔާ ހަނާކުރާ ތާހަށް މަށާ ޖަންބުކުލަ އަރާ ތި ނޭފަތާ ދޮން ކަނބުލޮގެ އަތުން ލިބޭތޯ ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން ދޮން ކަނބުލޮގެ އަތުން ލިބޭތޯ ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯތްބާ ރަހަލާވަރަށް އެ ހިނިތުންވުން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.