ކާލާ މަންނަ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ބައިސްކޯފުން އައިސް ވަތްތަނާ ދިމާވިޔޭ ކާލާމަންނަޔާ ވަގުގޮތަކަށް ބަލާލިއޭ ދިއްގާގަހު ފުރަގަހުގާ ހުރެފާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ މަށަށް ޖެހުނޭ ގޭ ޖޮލިފަތީގާ އޮވެހަމަ ދުފާލަން ދުފާލަން މަށަށް ޖެހުނޭ ގޭ ޖޮލިފަތީގާ އޮވެހަމަ ދުފާލަން ދުފާލަން ބައިސްކޯފުން އައިސް ވަތްތަނާ ދިމާވިޔޭ ކާލާމަންނަޔާ އިއްވާލަދިނޭ ބޮބްމާލޭ ލަވަ ތަކެއް ދައްކާލިއޭ ރެގޭ ކުލަތަކެއް ދަމާލިއޭ ގުޑުގުޑާ ނޮޅި ކަރުބުޑަށް ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ބައިސްކޯފުން އައިސް ވަތްތަނާ ދިމާވިޔޭ ކާލާމަންނަޔާ ހަތަރުކަޅި ހަމަވާން ފެށީ ލަވަތަކުގެ ބާރުގައޭ ދުރުވިސްނާފަ ހިނިގަޅަންފެށީ ދުންގަނޑުގެ ބާރުގައޭ ބައިސްކޯފުން އައިސް ވަތްތަނާ ދިމާވިޔޭ ކާލާމަންނަޔާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ ޗުކުޗުކު ތަޅުވާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.