ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި

ރާގު: ބާބުލްކި ދުއާއޭ ލޭތީޖާ

ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި މިޝުޢޫރުތަކޭ ދިރެމުންދަނީ މަޙުޝަރުގެ ބިމުން ޖަންނަތުގެ ހިޔާ އެދިގެން މިދުޢާ ކުރަމުންދަނީ ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި މިޝުޢޫރުތަކޭ ދިރެމުންދަނީ ކުރެވުނު ކުށްފާފަތަކުން މިއަޅާ ދުރުހެލިވެ އުޅެންނެ އަތާ މިދުލުން ޙުރުމަތްތެރި މާތްވި މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހާ ތަސްބީޙަ ކިޔާހަދަމުން ބިރުވެތިވެ އިލާހީ ހަޟްރަތުގައި އެދި ދަންނަވަމުންނެ މިގެންދަނީ ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި މިޝުޢޫރުތަކޭ ދިރެމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ މަޖަލުގައި ނަފުސު އޮޔާ ދިޔުމަށް ހިތްނޭދޭހާ ޙާލަތުގައި އަނިޔާލިބެވޭހާ ކަންކަމުގައި ނޫޅެން ޢަޒުމެއް އާވާހިނދުގައި ފޮނިކަން އާޚިރުގައި ލިބެވޭތޯ ވަގުތާ ދުވަހޭ ގުނަމުން ދަނީ ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި މިޝުޢޫރުތަކޭ ދިރެމުންދަނީ ޔާރައްބި އިލާހީ އަޅުގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާންދޭ އަބަދަށް ހޯދަން މިއެދޭ ތެދުމަގު މާތްވީ ފަހިކޮށްދެއްވާށިއެ މުޅި ޢުމުރަށް މާދަން ނެތި ދިޔަޔަސް އަޅުގެ މިހިތް ތިޔަ ޙަޟުރަތަށޭ ޚާލީޞްވަނީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.