ކީފަހު މަށަށް ރަން ވީއުފަލުގާ ތީމުއު ދެބެއިންނަށް ދީނާރު ހާސް މަ ބަހާނަން އައި އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށްރަށަށް އަރިއިން ބިލެއް މަ ބަހާނަން އަރިހަށް މަށަށް ދެވުނިއްޔާ ކީފަހު .... ދޮޅު ލައްކަ ޙައްޖުވެރިންގެ މެދުގާ މޮޅު ސައެއް މަ ބަހާނަން ކޮޅުމަގު ލޮލަށް ފެނުނިއްޔާ ކީފަހު .... ހިތަދޫ އެމާތް ދޮންވެލި ތުނޑީ ހިތްތަލަ ދެގަސް މަ ޖަހާނަން ހިތަކަށް މަށަށް ލިބުނިއްޔާ ކީފަހު ....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.