އާހާ .......... އާ .......... ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން ލޯބި އެއީއޭ ދޭ ހަނދާން ޤަބޫލު ދެން ވެވިދާނެހޭ؟ ޔާރު އެދޭނަމަ ވާނެޔޭ ދޭށޭ ޕްޔާރް އެދޭހާ ގޮތުގާ މިކުރާ އިންތިޒާރު އަދުގެ ޒުވާންކަން ތޯއެ ދުށީ މިލްކުކުރަން ތޯއެ ޚިޔާލުކުރީ ތިހަށިކޮޅުންދޭ އުދާސްތަކޭ އައި ވިންދަށް މީ ހާސްކަމޭ އެދެނީ ދެކިލަން މިތުރާ ލޯބިން އެކުވެ ގުޅާލަމާހޭ އިސްތަށިތައް ނަލަ ވައިގެ ތެރޭ ދޭހިޔަލޭ މީ ލިބެން ފެށީ އެކުވެރި ވަގުތޭ ވޭތުވަނީ ކުޅިފަސް މިގޮތަށް ހޯއްދަވަނީ ހިނގަމުން އަތުގާ އަތް މިމަހާލާ ވަކިވެ ނުދާށެ ޔާރާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.