ކުރާތީ ދެން އަސަރު ނުދާށޭ ޔާރާހޯދީމޭ އެހީ ދީފާނޭ ޔާރެއް ލޯބިން ކަލާ ހޯދާށޭ މިރޭދެން ދޭ އަސަރު ކުރީމާ ގޮސް ނިދާލާށޭ އެހީދީފާނޭ ޔާރެއް ބޭނުން ވަނީ ހޯދާށޭ ޖިސްމު ޒުލްމެއްގައި ވާތީއެ ސަލާމަތް ވީ ކުރަން ހިތް އެދެންޏާ ބުނަންހޭ މަލާމަތްވެސް ކުރަން ހާދަ ފިކުރާ ވެއްޖޭ މިތުރާއޭ ލޯބިން ވާތީ ތާއޭ އެހީ ދީފާނޭ ޔޭރެއް ލޯބިން ކަލާހޯދާށޭ ކުރާތީ ދެން އަސަރު ނުދާށޭ ޔާރާހޯދީމޭ އެހީ ދީފާނޭ ޔާރެއް ލޯބިން ކަލާ ހޯދާށޭ ކިޔައިދޭން ފޫހިވާނެތާ ދޯ ބަލާލީ ގޮތް މަށަށް ދާނެތާ ލޯބި ވާތީ ހަދާލީ މަށަށް ކުރީމާ އާދޭ ހޭ ހަނދާނެއް ވާވަރު ވީމާ ތާއޭ އެހީދީފާނޭ ޔާރެއް ބޭނުން ވަނީ ހޯދާށޭ ކުރާތީ ދެން އަސަރު ނުދާށޭ ޔާރާހޯދީމޭ އެހީ ދީފާނޭ ޔާރެއް ލޯބިން ކަލާ ހޯދާށޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.