ތިބުނާ ގޮތަކަށް މަހުރީތޯ ރުހިގެނޭ ނުބުނަންހޭ މަގޭ ހިތަކީ ތީއޭ ހިތަކަށް ނުވޭ ފިނިކަމެއް ލިބުމެއް މިރޭ ލޮލަކަށް ނައޭ ނިދިމަގޭ ކަރުނުން ފުރޭ ލޯބިން އަލުން އެނބުރިލާފާ ބަލާ އެކުގާ ވާނަމޭ ބޭނުމޭ ބުނެބަލާ ހީވިއޭ ހަނދުވަރުގެ ސާލެކޭ ކޭތައެއް ނުހިފާ މީ ސާލެކޭ އޭރު ދިން ލޯބީގެ ކޯދެއްގައޭ ނޭނގި ހިތަށް ލިބިދިން އަރާމެކޭ ހިތަކަށް ނުވޭ ފިނިކަމެއް......... މާބުރާ ބަޅިނދާ ކޮކާ ނުވާ ބާޣަކުން ފޮޅުމަށް އެދޭ ތިމާ މީރުވަސް މިހިތަށް ލިބުން އަދާ ދާއިމަށް ކުރެވޭނެޔޭ ދުޢާ ހިތަކަށް ނުވޭ ފިނިކަމެއް.........

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.