ލޯބިވާ މީ ހިތޭ

ރާގު: ދީރެ ދީރޭ މަޗަލް

ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު ފަރުވާ ދޭށޭ އޭގެ ތެޅުމާއި ރިހުމާ ވަނީ ހާދަ ބާރު ފަރުވާ ދޭށޭ ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު ގިސްލެވޭތީ މިހިތުގާ ރިހޭ ގޮތްވެޔޭ ޖިސްމު ކަރުނައިގެ ކަނޑުގާ ފެތޭ ގޮތްވެޔޭ ގިސްލެވޭތީ މިހިތުގާ ރިހޭ ގޮތްވެޔޭ ޖިސްމު ކަރުނައިގެ ކަނޑުގާ ފެތޭ ގޮތްވެޔޭ މަސްތުވެވުނީމާ ގެނބެނީއެ ލޯބީގަ ޔާރު ފަރުވާ ދޭށޭ ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު ފަރުވާ ދޭށޭ ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު ކޮން ކުށެއްހޭ މަށަށް ނޭނގި ވެވިފާވަނީ ކޮންމެ ބަދުނާމަކާ ލޯބި ގުޅިފާވަނީ ކޮން ކުށެއްހޭ މަށަށް ނޭނގި ވެވިފާވަނީ ކޮންމެ ބަދުނާމަކާ ލޯބި ގުޅިފާވަނީ މޫނު އަނބުރާނުލާ މާފުކޮށްދީފަވީ ފަރުވާ ދޭށޭ ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު ފަރުވާ ދޭށޭ ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު ލޯބި ވާކަން އެނގޭތީ މަލާމާތްކުރީ ލޯބި ކުށަކަށްވެފާ ހާދަ އެކަހެރި ކުރީ ލޯބި ވާކަން އެނގޭތީ މަލާމާތްކުރީ ލޯބި ކުށަކަށްވެފާ ހާދަ އެކަހެރި ކުރީ ލާބައެއް ނެތް ކަމެއްގާ މިއަދު ނޫޅެ ޔާރު ފަރުވާ ދޭށޭ ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު ފަރުވާ ދޭށޭ އޭގެ ތެޅުމާއި ރިހުމާ ވަނީ ހާދަ ބާރު ފަރުވާ ދޭށޭ ލޯބިވާ މީ ހިތޭ ވޭ އިނގޭ ބޭޤަރާރު

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.